SKEN

Zámerom je vybudovanie nového moderného prevádzkového areálu v lokalite starej priemyselnej zóny v Rimavskej Sobote. Investorom je firma, ktorá sa zaoberá predajom, požičiavaním a servisom poľnohospodárskych strojov. Nový prevádzkový areál bude obsahovať administratívnu budovu s klientskými pracoviskami a administratívnym zázemím spoločnosti, sklad náhradných dielov a veľké dielenské boxy. V exteriéri tiež všetky potrebné parkovacie, odstavné a manipulačné plochy. Principiálnou požiadavkou sú aj plochy parkovej zelene, ako priama a významná súčasť budúceho priemyslného areálu. Záujmová lokalita sa nachádza pri severnom obchvate mesta Rimavská Sobota, priamo pri hlavnom ťahu Zvolen Košice . . .

Pozemok budúcej výstavby je k blízkej hlavnej ceste orientovaný svojou kratšou stranou. Pokiaľ chceme, aby bola prevádzková budova s logom firmy a predávané stroje dobre viditeľné z hlavného ťahu, čo je s ohľadom na marketing nevyhnutné, musia stáť pozdĺž tejto kratšej strany pozemku oproti ceste. Uvedený spôsob umiestnenia strojov pozdĺž hlavnej cesty následne definuje nami navrhnutú logistiku areálu. Za líniou odstavených strojov je línia obslužnej vnútroareálovej komunikácie, potom lineárne koncipovaná hlavná prevádzková budova s administratívnou, skladovou aj dielenskou časťou vytvorenou obojstranne prejaznými servisnými boxmi. Za hlavnou budovou je znovu línia obslužnej cesty, areál bude dopravne zokruhovaný. Predposlednou líniou sú prevádzkové prístrešky pre odstávku strojov, ich exteriérové umývanie, skladové zázemie odpadov a garáže osobných áut. Poslednou líniou je pás zelene, stromov a kríkov tvoriacich ukončenie areálu pri jeho severnej strane.
Dve dispozičné a prevádzkové krídla administratívnej časti hlavnej prevádzkovej budovy sú prepojené vstupným zádverím so schodiskom spôsobom, ktorý vytvára pôdorysné písmeno U. Tým sa medzi nimi vytvára štvorcové exteriérové átrium s parkovou úpravou. Administratívna budova tesne obklopuje plochu zelene obsahujúcu stromy, či profilovaný terén zarastený divokou trávnatou lúkou. Pracovníci a klienti prevádzky sú tak v príjemnom kontakte s prírodou, ktorá je vlastne aj predmetom ich podnikania. Okrem priamych optických, či psychologických benefitov prináša zelené átrium uprostred administratívnej budovy ďalšie výhody. Rozdeľuje jednopodlažnú prevádzku na časti, ktoré sa navzájom nebudú prevádzkovo a zvukovo vyrušovať, pričom ich spojenie cez vstupné zádverie umožní rozdeliť aj ich prevádzkovú dobu. Zeleň uprostred budovy dokáže zmierniť prehrievanie presklených fasád odrazom od vodorovných exteriérových plôch, pričom zaujímavé je aj priame tienenie fasád vyššími stromami. Zelené átrium nie je jediným prvkom areálu s parkovou úpravou. V severnom smere je komunikačne prepojené s líniou stromov, uprostred ktorej je navrnutý drevený altán s prezentačnou spevnenou plochou umožňujúcou realizáciu voľnočasových firemných aktivít, či produktových prezentácií klientom.
Celý areál a hlavná prevádzková budova firmy Centex RS sú navrhnuté veľmi pragmaticky a prakticky. Ich návrh vychádza hlavne z požiadaviek investora, vlastností lokality a pozemku a našich skúseností s týmto typom stavieb. Funkčný a dispozičný program je radený logicky, postupne od vstupu klientov do areálu cez funkčný pohyb jej pracovníkov po výrobné dielenské priestory. Rôzne výškové požiadavky na jednotlivé časti stavby sú premietnuté do podoby rôzne tvarovaných striech sedlového typu štítovými stranami otočenými smerom k hlavnej ceste. Fasády stavby sú v priestoroch administratívnych tvorené veľkými presklenými stenami orientovanými na vnútorné zelené átrium, či zelenú plochu v predpolí stavby. Základnou nosnou materiálovou bázou stavby bude monolitický železobetón a oceľové skeletové, stĺpové a priehradové konštrukcie. Materiál fasád je zjednotený transparentným polykarbonátovým profilovaným plášťom, za ktorým je viditeľne umiestnená tepelná izolácia stavby. Obvodový plášť výškovo stavbu zjednotí, pričom v časti nad hlavným vstupom bude slúžiť aj ako nosič firemného značenia a to tak, aby bol v smere od hlavnej cesty ponad odstavené poľnohospodárske stroje dobre viditeľný. Našim zámerom pri návrhu tohoto firemného arélu nebolo len úsilie naplniť utilitárne požiadavky budúceho užvateľa, našim zámerom bolo vytvoriť zaujímavú a pre pracovný život inšpiratívnu architektúru.

Autori: Braňo Hovorka, Martin Paulíny, Marek Peťovský
Lokalita: Priemyselný areál Košická cesta, Rimavská Sobota
Návrh: 2017