SKEN

Prezentovaný architektonický návrh sa týka prestavby areálu storočného sedliackeho majera. Usadlosť sa nachádza v južnej časti stredného Slovenska, na rozhraní Gemeru a Malohontu, neďaleko mesta Rimavská Sobota, v lokalite medzi obcami Mojín a Dúžava, v časti Pustatina Majša. Riešené pozemky ležia nad potokom Ľukva oproti Opatickej údoli. Názov pustatina v minulosti označoval typ osamotených poľnohospodárskych usadlostí, resp. majerov v tomto regióne. Okolie riešených pozemkov je poľnohospodárskou krajinou s lánmi polí a hospodárskych lesov v úrodnej, mierne zvlnenej pahorkatine . . .

Usadlosť bola postupne a organicky budovaná ako rodinné sídlo obsahujúce zázemie pre všetkých členov rodiny hospodára a zároveň ako poľnohospodársky podnik s hospodárskym zázemím potrebným pre rôzne formy výrobných činností. Obytné stavby mladšej generácie znikali postupne okolo domu rodičov. Všetky stavby a komunikačný priestor okolo bol od zvyšku farmy, kde sa pohybovali zvieratá a hospodárske mechanizmy oddelený oplotením. Vznikla tak samostatná obytná štruktúra uprostred pracovných častí farmy. Predmetom nášho návrhu je práve pôvodné obytné jadro zakladateľov s menšími satelitnými objektmi určenými pre bývanie detí, či vnukov, prípadne malými stavbami s hospodárskym využitím. Okrem objektov sa v usadlosti nachádzajú sady ovocných stromov, záhrady a záhumienky.

Prezentovaný architektonický návrh bol vypracovaný na základe požiadaviek užívateľa stavby a vlastností lokality, pričom zohľadňuje stav a koncepciu pôvodne vybudovanej štruktúry farmy. Predmetom prestavby a úprav bude v tejto etape len ústredná oplotená časť farmy, ostatné, prevažne hospodárske objekty v okolí zostanú nateraz v pôvodnom stave. Pôvodná koncepcia obytného jadra usadlosti je zaujímavá v tom, ako organicky prebiehal jej vývoj, ktorý sa zrkadlí v jej forme. Okolo prvej stavby, ktorou bol obytný dom hospodára s gánkom, začali postupne, tak ako prichádzala ich potreba vznikať ďalšie satelitné obytné a hospodárske stavby. Jednalo sa o menšie domčeky detí hospodára a hospodárske stavby kôlne, sklady obilia, poľnohospodárskeho náradia a strojov, objekt s pivnicou a pod.

Náš návrh všetky atribúty pôvodnej koncepcie zachováva. Centrálny dom hospodára zostáva v exteriéri takmer nezmenený, mení sa len dispozičné usporiadanie stavby a dizajn interiéru. Náplňou objektu budú dva, takmer rovnaké apartmány relatívne malých výmer a sparťanskej výbavy, tak ako to vždy v domoch sedliakov bolo. Vymedzenie priestoru obytného dvoru zostáva v pôvodných intenciách. Oplotenie aj spevnené plochy získajú novú materiálovú bázu, ktorá vytvorí so satelitnými objektmi jeden kompaktne prepojený celok, akúsi obruč, okolo centrálneho domu a dvoru. Časť pôvodných objektov, radených popri oplotení zachovávame, časť musíme asanovať nakoľko stavebno-technicky, ale ani priestorovo nevyhovujú novej funkcii. V miestach ich pôvodného osadenia však vzniknú objekty nové, tvarovo a čiastočne aj materiálovo odkazujúce na tie pôvodné. Nové oplotenie bude zčasti plné a čiastočne, v miestach, kde sa to oplatí latkovo perforované tak, aby umožňovalo zaujímavé priehľady do okolia. Vstupy do dvora zostávajú na pôvodných miestach, parkovanie áut bude v nadväznosti na príjazdovú cestu, mimo dvora.

Dispozične aj funkčne je stavba rozdelená na hlavný obytný dom a satelitné objekty. Hlavný dom obsahuje primárnu obytnú funkciu, satelitné objekty obsahujú funkcie pomocné, doplnkové a sezónne. Všetky objekty sú prepojené terasami spevnených plôch a chodníkov, uzatvorené v oplotenom areály a doplnené o plochy zelene a záhradu. Vstup do hlavného obytného domu je z pôvodnej strany historického gánku vytvoreného pozdĺž celej dlhšej severnej fasády. Objekt obsahuje dva, takmer identické a symetrické apartmány. Priamo za vstupom do každého z nich je vstupné zádverie so šatníkom, z priestoru zádveria je samostatne prístupné hygienické jadro a samostatne obytná hala s kuchyňou, jedálenským priestorom a krbom. Priamo z obytnej haly je priechodným spôsobom prístupná spálňa so šatníkovou skriňou. Každá obytná hala má prístup do priestoru exteriérovej terasy. Viac miestností žiadny z apartmánov neobsahuje. Spevnené plochy tvoria komunikačnú sieť nádvoria. S hlavným obytným objektom spájajú objekt wellness so saunou a vonkajším bazénom pri južnej strane pozemku, ako aj objekt letnej kuchyne s exteriérovým vonkajším aj krytým krbovým sedením. Pod objektom letnej kuchyne je pôvodná pivnica, ktorá zostane zachovaná. Kompletne zostane zachovaný aj objekt malej kôlne, resp. garáže s priestorom skladu dreva.

Oplotenie celého areálu sa upraví v novodobých materiálových intenciách, výtvarne koordinovaných so satelitnými objektmi a spevnenými plochami. Architektonický výraz objektov bude výrazne postavený na materialite a tvaroch vychádzajúcich z pôvodných vzorov. Omietky nepravidelnej povrchovej štruktúry, drevené obklady a rastre dreveného laťovania v kombinácii so škridlovou krytinou sedlových striech a drevenými výplňami otvorov okien a zasklených stien. Hlavný obytný objekt zostáva principiálne vo svojej pôvodnej sivo-bielej omietkovej materialite. Satelitné objekty a oplotenie budú povrchovo prevažne na báze dreva a spevnené plochy na báze betónových povrchov, tak ako je to z funkčného hľadiska logické.

Autori: Braňo Hovorka, Martin Paulíny, Natália Michalová
Lokalita: Mojín-Majša / Rimavská Sobota
Návrh: 2018