SKEN

Tento ideový architektonický návrh vznikol ako príloha našej cenovej a termínovej ponuky vrámci výberového konania na architekta, ktorý dodá návrh a projekty potrebné pre realizáciu prestavby bývalej budovy RTVS v Banskej Bystrici. Budova s priľahlou dvornou časťou sa nachádza v dotyku s historickým centrom mesta, na križovatke ulíc Skuteckého a Rudlovská cesta, oproti budove VšZP. V bezprostrednej blízkosti budovy, v objekte bývalého bábkového divadla na Rázcestí sa nachádza aj obľúbená vegetariánska reštaurácia Lunter a popri pozdĺžnej uličnej fasáde stavby vedie hlavná pešia trasa medzi historickým centrom mesta a sídliskami Rudlová a Sásová. Zadaním zo strany objednávateľa bolo navrhnúť prestavbu budovy na bytový dom s priestormi administratívnymi, či polyfunkčnými a pokúsiť sa vyriešiť parkovanie budúcich nájomníkov vrámci pozemku. Obe uvedené požiadavky sú aj požiadavkami platného územného plánu mesta, pričom pomer bytovej a polyfukčnej časti stavby je tu stanovený na 1:1 a 100% normovej potreby parkovania je potrebné zabezpečiť na vlastnom pozemku . . .

Náš ideový návrh je koncepčne vcelku jednoduchý. Regulatívy územného plánu budú dodržané. Existujúce suterénne priestory sa využijú ako nevyhnutné technické a skladové zázemie (pivnice pre bytové jednotky) stavby. Prízemie a prvé poschodie stavby navrhujeme využiť polyfunkčne, ako prenajímateľné obchodné a kancelárske priestory (bistro, kaviareň, obchody, kancelárie). Tretie, štvrté a piate (strešné) nadzemné podlažia navrhujeme využiť ako bytové jednotky s terasami. Menšiu, menej kvalitnú časť pôvodnej stavby, nachádzajúcu sa na ulici vyššie navrhujeme odstrániť a na jej mieste postaviť jednoduchý nadzemný parkovací dom. Nad parkovacím domom zostane priestor pre dobudovanie stavby do pôvodnej výšky a v pôvodnom objeme. Nadstavba nad parkovacím domom bude obsahovať byty, pričom sa pre ne strecha parkovacieho domu sa využije ako zelená terasa. Okrem horného kraja pozemku, ktorý bude slúžiť ako vjazd a výjazd pre parkovací dom sa celý dvor napojený na atraktívnu Skuteckého ulicu, využije ako čiastočne kontrolovaný verejný priestor s väzbou na parter. Parkovacie miesta na Rudlovskej ceste, ktoré aj momentálne stavbu lemujú navrhujeme otočiť o 90 stupňov a parkovať tak na tejto časti pozemku pozdĺžne. Podporíme tým využiteľnosť polyfunkčného parteru budovy otočeného k Rudlovskej ceste, pričom pre to využijeme aj zaužívanú trasu medzi centrom mesta a sídliskami Rudlová a Sásová.
Hoci sa stavba funkčne a prevádzkovo zmení, celý riešený rozsah polyfunkcie a bytov bude umiestnený len v jej pôvodnom objeme. Vybudovanie parkovacieho domu, ktoré je z nášho pohľadu pre návrh prestavby kľúčové, umožní naplniť zadanie čo sa týka požadovaného počtu parkovacích miest a zabezpečí tak aj komfortné využitie ostatných, cennejších plôch na pozemku. Tieto vonkajšie plochy sa pričlenia k polyfunkčnému parteru a prispejú k atraktivite a pohodliu jeho prevádzky a používania. Vizuálna stránka nášho architektonického riešenia je prezentovaná na priložených vizualizáciách zapracovaných do fotografií lokality, na priložených priestorových schémach a jednoduchých pôdorysoch. V popisovanom výberovom konaní náš ateliér neuspel, objednávateľ si zvolil iných architektov. Z hľadiska tvorby mesta však považujeme našu ideu prestavby budovy s vloženým parkovacím domom, za správnu a budeme ďalej pozorne sledovať, ako sa so zadaním vysporiadajú naši, v tomto prípade úspešnejší kolegovia.

Autori: Braňo Hovorka, Martin Paulíny, Natália Michalová
Lokalita: Budova RTVS, Rudlovská cesta, Banská Bystrica
Ideový návrh: 2016