SKEN

Paulíny Hovorka Architekti

ateliér: Dolná 6A, Banská Bystrica
e-mail: pha@pha.sk

Ateliér založili architekti Martin Paulíny (FA STU Bratislava 1997, autorizovaný architekt SKA reg.č. 1231AA) a Braňo Hovorka (FA STU Bratislava 1998) v Banskej Bystrici, bezprostredne po ukončení svojho vysokoškolského štúdia v roku 1998. Architektonický ateliér je zameraný na navrhovanie a projektovanie novostavieb a rekonštrukcií objektov pre bývanie a podnikanie, vrátane tvorby ich interiérov. Rozsah našej ponuky sa štandardne pohybuje od architektonických štúdií, cez všetky projektové stupne, po aktívnu autorskú spoluprácu pri výstavbe. V našej tvorbe sa snažíme o primeranú, ale originálnu a inovatívnu reakciu na východiská zadania. Sú to hlavne požiadavky klienta, vlastnosti jeho pozemku a lokality, či ekonomika výstavby a dlhodobo udržateľnej prevádzky. Uvedené východiská sa logicky odzrkadľujú v nápaditom koncepte stavby, ktorému pomáha fungovať jej čistý moderný dizajn. Precízne navrhnuté stavebné detaily a interiér sú poslednými časťami skladačky vedúcej k výnimočným výsledkom.

ing. arch. Martin Paulíny | +421 905 489 339 | pauliny@pha.sk
ing. arch. Braňo Hovorka | +421 905 547 277 | hovorka@pha.sk

Metóda

Popísať princíp nášho tvorivého postupu, či metódy architektonickej tvorby v pár odstavcoch nie je jednoduché. Dokonca nie je vôbec isté, či je nasledujúci popis univerzálne platný pre všetky naše práce. Napriek tomu sa teraz pokúsime o jednoduchý a zrozumiteľný záznam toho, čo naša práca obsahuje, ako k nej pristupujeme a čo všetko je pre vznik dobrej architektúry z nášho pohľadu dôležité. A čo je to vlastne podľa nás dobrá architektúra.
Klient, zadanie a lokalita, komunikácia
Výsledkom našej práce by vždy mala byť stavba, ktorá prináša jej užívateľovi úžitok, ktorý od nej očakával, no zároveň obsahuje aj benefity, ktoré sme do nej vložili my na základe kreatívneho zhodnotenia zadania a vlastností pozemku. V centre nášho snaženia je vždy predovšetkým klient a lokalita výstavby. Klient spolu s nami vstupuje do prostredia, ktorého zákonitosti by mal vo vlastnom záujme prijať a využiť ich vo svoj prospech. To samozrejme neznamená, že by to mal urobiť na úkor okolia, rovnako ako by to však nemal urobiť ani na svoj vlastný úkor. Ako však zladiť predstavy klienta, vlastnosti lokality v ktorej sa bude stavba nachádzať a záujmy ľudí žijúcich v okolí (obce)? Podľa našich doterajších skúseností je najlepším spôsobom jasná a zrozumiteľná komunikácia všetkých zúčastnených. V prvom rade klienta a architekta a potom tiež ich spoločná komunikácia so zástupcami obce, či ďalšími dotknutými účastníkmi výstavby.
Sumarizácia vstupných údajov
Tvorbe architektonického návrhu a neskôr aj projektu predchádza fáza, ktorá sa dá nazvať ako tvorba zadania. Zadaním rozumieme súbor vstupných údajov, požiadaviek a predstáv, ktoré má klient o svojej budúcej stavbe a jej užívaní. Okrem toho sa však za súčasť zadania dajú považovať aj informácie, ktoré o území výstavby hovorí príslušný územný plán, technické parametre sietí v tomto území ako aj jeho ďalšie morfologické, či iné prírodné parametre, napríklad orientácia na svetové strany, smer prevládajúcich vetrov, sklon pozemku, smer príjazdu naň, možné smery výhľadu a pod.
Analýza, výhody a nevýhody
Analýza vstupných údajov je činnosť, ktorej cieľom je stanoviť silné a slabé stránky lokality a pozemku vo vzťahu k požiadavkám klienta, či budúceho užívateľa. Čo je však pre jedného klienta výhodou, môže byť pre iného nevýhodou. Ak niekto preferuje jednopodlažnú stavbu, ideálnym je väčší pozemok na rovine. Ak je pre iného prioritou výhľad, lepším je pozemok v kopci na vyvýšenom mieste. Okrem takýchto jednoznačných parametrov je však ešte množstvo ďalších, ktoré by mohli mať na budúcu stavbu vplyv. Tvar pozemku, smer vjazdu a prístup na pozemok, možnosti napojenia na inžinierske siete a pod. Všetky tieto môžeme považovať za výhody, resp. za nevýhody vždy podľa väzby na požiadavky klienta. Každý pozemok, či lokalita obsahuje v tomto zmysle sumár výhod aj nevýhod.
Návrh, funkčnosť a krása
Hlavnou úlohou architekta je navrhnúť stavbu. Stavba by mala v sebe spájať parametre funkčné s estetickými. Mala by sa dať elegantne a bezkonfliktne používať a mala by byť krásna. Niekde medzi uvedenými parametrami sa snažíme vniesť do návrhu aj parametre reakcie na konkrétne vlastnosti lokality a navrhnúť s ohľadom na to zaujímavý koncept. Výhody využiť a nevýhody otočiť v prospech stavby, alebo ich aspoň v rámci jej tvarovej, či prevádzkovej koncepcie maximálne potlačiť. Reakcie na vlastnosti lokality sa odohrávajú v oblasti tvorby jej priestorového konceptu, konceptu spôsobu jej budúceho užívania, ale môžu tiež súvisieť s ekonomikou výstavby a jej trvalo udržateľnej prevádzky.
Užívateľ, užívanie architektúry
Čo je to dobrá architektúra je veľmi ťažké stanoviť univerzálne. Pre každého to môže byť niečo trochu iné. Dobrá architektúra by mala v prvom rade dobre slúžiť svojmu užívateľovi z hľadiska funkčného, mala by byť užívateľsky orientovaná. Mala by byť krásna v zmysle klasických estetických teórií, hoci toto môže byť značne individuálna záležitosť a mala by mať aj niečo navyše. My to niečo hľadáme v maximálnej prepojenosti konceptu stavby na svoje okolie a na východiskové potreby užívateľa. Snažíme sa nezväzovať schematizmom tradičných vzorov a dôsledne využívať technologické vymoženosti súčasnosti, či už v oblasti navrhovania a projektovania, tak aj v oblasti výstavby a stavebných materiálov. Výsledky našej metódy navrhovania a projektovania môžete posúdiť na príkladoch našich navrhovaných a realizovaných stavieb.

Publikácie a mediá

ASB 03/2016 - Centrála Gumex SlovakiaHomie 03/2016 - Centrála Gumex + profil PHAArch 10/2015 - Centrála GumexA10 57/2014 - Dom K2 + Dom zlomuCorporate Architecture - Centrála Phoenix ZeppelinL4 2014 - House Design 4 - Dom K2Octogon 10/2010 - Dom zlomuESA 2014 - Phoenix Zeppelin KošiceA3UM, RTVS, 21-10-2012 - Centrála Phoenix ZeppelinARCH 12/13 - Dom K2A+D 03/2012 - Centrála Phoenix ZeppelinHomie 06/2014 - Dom K2Int-Ext 02/2014 - Dom K2Pekné bývanie 02/2014 - Dom K2Tyzden 47/2011 - Centrála Phoenix ZeppelinHosp noviny CZ 2012 - Centrála Phoenix ZeppelinPekné bývanie 01/2011 - Dom zlomuInt-Ext 10/2011 - profil PHAHomie 11/2010 - Dom zlomuARCH 05/11 - Centrála Phoenix ZeppelinInt-Ext 11/2011 - Centrála Phoenix ZeppelinAtrium 06/2010 - Dom zlomuARCH 10-2010 - Dom zlomuMôj dom 03/2012 - Dom zlomuARCH 07/2007 - Phoenix Zeppelin KošiceASB 10/2008 - Phoenix Zeppelin Košice

Kde nás nájdete

  • PHA, s.r.o.
    Dolná 6/A
    974 01 Banská Bystrica

Adresa ateliéru:
Dolná 6A
974 01 Banská Bystrica

Firemné údaje:
PHA, s.r.o.
Dolná 6A
974 01 Banská Bystrica

IČO: 36716243
IČ DPH: SK2022289533
IBAN: SK6211000000002624172010

Spoločnosť zapísaná v OR SR Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, vložka č. 12442/S