SKEN

Verejná anonymná jednokolová architektonicko-urbanistická súťaž návrhov na internát s jedálňou a technologický pavilón v areáli Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave na Drotárskej ceste.

Súťažili sme v súťaži návrhov na rozšírenie kampusu VŠVU v Bratislave. Náš návrh umiestnil požadované nové priestory do niekoľkých nových objektov. Stavby a vzťahy medzi nimi sú navrhnuté na základe viacerých, podľa nás dôležitých východísk. Najdôležitejším je rozdelenie súčasného chaotického pohybu peších, automobilovej dopravy a zásobovania technologických pavilónov . . .

Deliacou líniou je nástupná os, vedúca hlavným prístupovým exteriérových schodiskom. Napravo od nej, vo väzbe na súčasný vjazd sú navrhnuté zatrávnené terasové parkovacie plochy, obslužná komunikácia areálu a zásobovací uzol za novou školskou budovou. Vľavo od nástupnej osi sú navrhnuté pešie korzá, vedúce okolo existujúcej školskej budovy, parkové predpolie a verejný priestor medzi novou školskou budovou, menzou, aulou a internátmi. Pomer medzi časťami areálu určenými pre automobilovú dopravu a peších je výrazne v prospech peších. Parkovanie na prízemí, pod novou školskou budovou vyplynulo z našej snahy o ekonomickú efektivitu výstavby a viacúrovňovú možnosť zásobovania skladov a dielní existujúcej, aj novej školskej budovy. Našou predstavou do budúcnosti je možnosť využiť parkovisko pod budovou aj ako ďalší technologický priestor, alebo výstavisko.

Verejný priestor je pre fungovanie univerzitného kampusu kľúčový. Navrhnuté exteriérové aj interiérové pešie korzá sú komunikačnou kostrou, na ktorej bude škola prevádzkovo fungovať a kde sa bude odohrávať pestrá časť života študentov, vyučujúcich a návštevníkov školy. Na požiadavky relatívne nízkej investičnej náročnosti stavby a jej etapizáciu reagujeme použitím základnej statickej železobetónovej materiálovej bázy ako súčasti výtvarného riešenia stavby. Toto platí aj o jednoduchom, čiastočne transparentnom obvodovom plášti budovy technologických pavilónov.

Náš návrh vychádza zo zadania, platného územného plánu (!), diskutabilnej predstave klienta o dvoch etapách výstavby a jej investičnej náročnosti. Za jeho silnú stránku považujeme jednoznačné definovanie verejných priestorov a ich striktné oddelenie od dopravy a zásobovania kampusu a rovnako aj priestorové rozvrhnutie nadväzujúce na pôvodné riešenie architekta Kuzmu. Materialita betónovej, samostatne tvarovanej auly odkazuje na skulpturálne betónové stavby jeho doby. Pôvodný kabrincový obklad školskej budovy, obalený momentálne nevzhľadným zatepľovacím systémom bude zopakovaný na novej západnej prístavbe rektorátu ako zavesený semitransparentný obal.

Autori: Braňo Hovorka, Martin Paulíny, Veronika Kochaníková, Natália Michalová, Marek Peťovský
Lokalita: Bratislava, Drotárska cesta
Architektonicko-urbanistická súťaž: 2019