SKEN

Súťažný návrh bytového domu v Banskej Bystrici. Budova s parametricky navrhnutou fasádou, zaujímavé rozhranie bytových interiérov s fasádnym exteriérom plné presklených stien a balkónov.

Prezentovaný súťažný návrh bytového domu bol súčasťou vyzvanej architektonickej súťaže. Vychádzal z lokalitného programu zadávateľa a obmedzení, ktoré sa týkajú lokality, inžinierskych sietí a regulatív územného plánu. Lokalitou mala byť Severná ulica v Banskej Bystrici. Je to malé sídlisko bytových domov tvorené prevažne panelákovou výstavbou z obdobia 70. rokov minulého storočia. Preslňovanie lokality je predovšetkým z južnej strany, v smere od historického centra. Nevýhodou lokality sa javí obmedzený čas preslnenia pozemku v zimnom období, čo spôsobuje blízke a strmé úpätie Kremnických vrchov na západe. Maximálna zastavanosť pozemku je 55% a podiel zelene 35% jeho výmery. Bytový dom mal byť v zmysle platnej ÚPD kompaktnou 5 podlažnou budovou s jedným ustúpeným podlažím. Náš návrh neuspel a v prezentovanej forme sa nebude realizovať...

Bytovka je navrhnutá na základe vstupných faktorov lokality, ktoré sme si v nej našli a zadania od investora. Boli to predovšetkým; (1) pozdĺžny tvar pozemku a orientácia na svetové strany, (2) blízkosť výškových obytných stavieb pri severnej strane pozemku, (3) trasa plánovanej prekládky VTL plynovodu, (4) smer najkrajších výhľadov z vyšších podlaží budúcej stavby na historické centrum, (5) normová potreba južného presvetlenia a preslnenia interiérov bytov a (6) minimalizácia investičných nákladov prostredníctvom jednoduchého a ekonomického nosného konštrukčného systému.

Zhodnotením výhod a nevýhod uvedených vstupov sme navrhli stavbu, ktorá má výrazne pozdĺžny, obdĺžnikový pôdorys a je svojou dlhšou stranou orientovaná južným smerom. Výškovo stavba v plnej miere napĺňa požiadavky regulatív územného plánu aj požiadavku zabezpečenia parkovacej kapacity budovy na vlastnom pozemku. Tvarovo a hmotovo je stavba veľmi jednoduchá. Budova je na pozemku navrhnutá tak, aby sa vyhla ochrannému pásmu prekládky VTL plynovodu a to aj umiestnením svojich parkovacích plôch, ktoré sa z kapacitných, bezpečnostných a estetických dôvodov dostávajú pod jej objem, do čiastočne zapusteného suterénu. Parkovanie je tak bezpečné a kryté, pričom výhody exteriérového parkovania zostávajú zachované, podlažie bude mať neuzatvorené, čiastočne prevetrávané fasády, čo zníži náklady na realizáciu a prevádzku dopravy. Upratanie parkovania pod objekt prinesie na pozemku dostatok miesta pre parkové úpravy, na ktoré je vždy príjemnejší pohľad, predovšetkým z navrhovaných bytov, než na parkovisko.

Pozdĺžna logika pôdorysu stavby umožňuje obytné miestnosti bytov orientovať prevažne na juh, čo zabezpečí dostatok súkromia, hlavne voči bytom vo výškových bytovkách v severnom smere za objektom. Fasády stavby, okrem južnej, sú veľmi jednoduché a stavebno-technicky nenáročné. Väčšia časť investície by mala byť nasmerovaná práve na južnú fasádu, špeciálne na rozhranie interiéru a exteriéru bytov a účelné parametrické tvarovanie tohoto rozhrania.

Pri návrhu rozhrania medzi interiérmi bytov a balkónmi sme si pomohli softvérovými metódami parametrického navrhovania. Tvar a profilácia fasády sleduje účel kvalitného preslňovania interiérov, pri súčasnom zatieňovaní a prestrešovaní sa balkónov navzájom. Dôležité bolo aj vytvorenie vizuálneho súkromia pre každý byt. V rámci definovania vstupov parametrického systému sa na fasáde zohľadnili aj nevyhnutné požiarne bezpečnostné pásy a estetická atraktivita riešenia. V rámci návrhu sú na južnej fasáde využité celopresklenené fasádne zasklené steny, ktoré spolu s možnosťou čiastočného zazelenenia fasád posúvajú zážitok z bývania na príťažlivú, veľmi modernú úroveň.

Južná strana pozemku je navrhnutá ako uzatvorený, kontrolovaný park. Prístup doň je možný len z priestoru bytového domu. Uzatvorený park zabezpečí stavby viaceré výhody. Kvalitu výhľadu z hlavnej južnej fasády na stromy a zeleň bude jednoducho možné kontrolovať, stromy nebudú ohrozené vandalmi a bezdomovcami, budú tvoriť elegantnú kulisu výhľadu a vytvoria tiež dôležitú bariéru medzi rušnou cestou na Karlovo a našou stavbou. Uzavretý park stavbu oddelí od rušného okolia a umožní využitie exteriéru rodinám obývajúcim bytový dom. Možnosť nechať sa hrať deti na zelenej lúke oddelenej od nebezpečného okolia hradbou zelene a nenápadným oplotením, môže zohrať dôležitú úlohu pri rozhodovaním sa o svojom budúcom bývaní. Zaujímavý bude park večer, hlavne vo výhľadoch z interiéru bytov. Koncepcia osvetlenia stavby totiž ráta nie len s priamym nasvetlením blízkeho okolia bytovky z fasád stavby, ale aj so zaujímavou, možno až divadelne komponovanou ilumináciou vzrastlej zelene a krovín na južnej strane pozemku. Na záver len dodáme, že našou ambíciou nebolo dostať do objektu čo najviac minibytov určených na ďalší kšeft s prenájmom, či investíciou. Navrhli sme bytový dom určený pre plnohodnotné bývanie rodín.

Autori: Braňo Hovorka, Martin Paulíny, Marek Peťovský, Jakub Havlík
Lokalita: Banská Bystrica, Severná ulica
Súťažný návrh: 2018